Well tried cement: een verplichte keuze?

Waarmee wordt beton gemaakt? Met cement dat zijn duurzaamheid bewezen heeft. Logisch om dan voor een zogenaamd “well tried cement” te kiezen: een cement dat generiek, dus algemeen toepasbaar is volgens de Nederlandse betonnorm. Maar dat is niet noodzakelijk. De Europese cementnorm maakt de toepassing van cementen mogelijk die de Nederlandse Betonnorm op voorhand uitsluit, maar die perfect zouden kunnen worden toegepast. Eén voorwaarde: die cementen moeten getoetst zijn aan de CUR-aanbeveling 48 op generieke inzetbaarheid.

Wat is well tried cement?

In 1995 werd de Europese cementnorm (NEN-EN 197-1) ingevoerd. Sindsdien is het aantal cementsoorten dat we kunnen toepassen drastisch toegenomen. Let wel: niet alle cementsoorten mogen zonder meer in constructief beton (gewapend beton) in Nederland worden toegepast. Daarvoor maakt de Nederlandse aanvulling op de Europese betonnorm namelijk een beperking. Die aanvulling (NEN 8005) maakt onderscheid tussen cementen die algemeen toepasbaar zijn in constructief beton en cementen waarvan de toepasbaarheid moet worden aangetoond. Cementen die altijd algemeen toepasbaar zijn, dat zijn de “well tried cementen”: ze worden al decennialang in Nederland toegepast, en hebben dus uitgebreid bewezen dat ze de duurzaamheid voldoende waarborgen voor toepassingen in constructief beton.

Mag je ook met andere cementen werken?

Impliciet legt een opdrachtgever altijd op dat je met een “well tried cement” moet werken in constructief beton. Hij moet immers een betonconstructie maken die moet voldoen aan het bouwbesluit en de geldende betonnorm. Maar andere, nieuwe cementen kunnen minstens zo goed of zelfs beter zijn. Dat heeft ENCI in het verleden al bewezen. We moesten dan wel aantonen dat die cementen de duurzaamheid waarborgen van het beton dat ermee gemaakt wordt. Hoe we dat aantoonden? Via de CUR-aanbeveling 48. Daarmee toetsten we de cementen op relatieve duurzaamheidsaspecten ten opzichte van een referentiecement: een well tried cement. De cementen doorstonden die toets, en dus konden we ze ontwikkelen – en algemeen toepassen – conform de betonnorm.

Wat als een cement niet generiek toepasbaar is?

Sommige cementen voldoen mogelijk niet op álle relevante duurzaamheidsaspecten aan de vereisten van een “well tried cement”. Die kunnen we dan ook niet generiek toepassen in alle milieuklassen. We mogen ze enkel gebruiken voor toepassingen waarvoor ze wél hun geschiktheid hebben aangetoond – en dus de duurzaamheidsprestaties waarborgen die vergelijkbaar zijn met andere cementen.

Welke producten zijn de well tried cementen?
  • CEM I: puur portlandcement
  • CEM II/AS en CEM II/BS: portlandslakcement
  • CEM II/AV en CEM II/BV: portlandvliegascement
  • CEM II/BT: portlandleisteenascement
  • CEM III/A en CEM III/B: hoogovencement