Duurzaam produceren

ENCI biedt haar klanten producten waarmee zij verder kunnen bijdragen aan ecoverantwoord produceren. In ons productieproces streven we uiteraard continu naar betere processen en overleg in samenspraak onze stakeholders.

Om een bijdrage te leveren aan de uitdaging om de opwarming van de aarde terug te dringen, voert ENCI een ambitieus beleid om de emissies van koolstofdioxide (CO2) te verminderen.

Brandstoffen

Energiegebruik gaat gepaard met uitstoot in de atmosfeer als gevolg van verbranding. Bovendien draagt energieverbruik bij tot uitputting van de voorraden niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen.

Om deze impact te beperken, wordt een beleid van duurzaam energieverbruik gevoerd in de vorm van co-processing: zo veel mogelijk kiezen we voor alternatieve brandstoffen. Dit zijn restproducten uit andere industrieën die anders gestort of verbrand zouden moeten worden: versleten autobanden, diermeel, rioolzuiveringsslib of houtzaagsel.

Als alternatieve brandstoffen geeft ENCI de voorkeur aan klimaatneutrale biomassa, zoals diermeel en slib. Het gebruik van deze vervangende brandstoffen veroorzaakt geen bijkomende emissies en heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het eindproduct.

De voordelen van biomassa zijn:

  • Aanzienlijk verlaagde CO2-uitstoot per ton cement;
  • Lokale aankoop;
  • De maatschappij een dubbele dienst leveren: 
    • Restproducten (zoals rioolzuiveringsslib, papierslib en diermeel) verwijderen uit onze samenleving;
    • Besparen op primaire brandstoffen.

De installaties worden ook zo efficiënt mogelijk gestuurd, wat leidt tot een lager energieverbruik en zodoende een vermindering van de CO2-emissie.

Productmix

Een groot gedeelte van het productenpakket van ENCI zijn de zogenaamde samengestelde cementen: cementen waarvan het grootste gedeelte van klinker vervangen wordt door secundaire grondstoffen zoals vliegas (van kolengestookte elektriciteitscentrales) en hoogovenslak (afkomstig van de staalindustrie). 

Deze cementen hebben uiteraard niet alleen een gegarandeerde constante kwaliteit maar ook een duurzaam karakter dankzij de kleinere CO2-voetafdruk. Binnen het ENCI-assortiment betreft het de cementen van het type CEM II, CEM III en CEM V.

ENCI is koploper in de afzet van deze samengestelde cementen.

Downloads