Eco-certificeringen

ENCI biedt haar klanten producten die voldoen aan duurzaamheidscriteria van verschillende eco-certificeringssystemen.

Regelgeving, normen en certificeringssystemen zijn in volle ontwikkeling. De vraag naar duurzame materialen stijgt. Ecoverantwoordelijkheid is dan ook een fundamenteel gegeven geworden voor iedereen die in de bouwsector actief is.

Ook de markt zet de bouwsector aan tot duurzaam bouwen. Dit gebeurt onder meer door middel van systemen die duurzaamheidsprestaties meten. Gangbare systemen zijn Breeam NL en Dubocalc.

ENCI is ervan overtuigd dat deze huidige ontwikkelingen de mogelijkheid bieden tot betere uitgangsposities op de markt. Daarom moeten we nu duurzame betonproducten aanbieden die beantwoorden aan de certificatiecriteria van de duurzaamheidssystemen voor gebouwen.

Onze Ecolabels

ENCI past de EPD methodiek toe op al haar producten. De resultaten zijn beschikbaar in de vorm van MRPI-bladen. Een MRPI-verklaring (Milieu Relevante Product Informatie) is een informatieblad met kwantitatieve gegevens over de milieu-impact van onze producten gedurende hun volledige levenscyclus. Per kg product wordt een aantal milieueffecten gekwantificeerd, bijvoorbeeld de mate van verzuring van het milieu, aanwezigheid van toxische stoffen en emissies van CO2 en ook smogvorming, vermesting en toxiciteit. In de nabije toekomst verwacht men dat ook ‘landgebruik’ en ‘biodiversiteit’ als milieueffecten worden ingevoerd in de MRPI.

Alle ENCI-productievestigingen zijn ISO 14001 gecertificeerd; een waarborg voor responsible sourcing.

Met ecolabels wordt beoogd bouwmaterialen of bouwprocessen een objectieve milieureferentie te geven die ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers helpt bij hun keuze voor duurzaam verantwoord bouwen.