Plan van Transformatie

Partijen bereiken overeenstemming over Plan van Transformatie ENCI
ENCI stopt mergelwinning uiterlijk op 1 juli 2018

De Stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en ENCI, heeft overeenstemming bereikt over het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied (zie bijlage onder de kop 'Plan van Transformatie'). Het plan richt zich op de bestemming en inrichting van de groeve, de overgangszone en op het huidige en toekomstige bedrijventerrein. De transformatie van ENCI zal de komende jaren gestalte krijgen. In 2010 worden al belangrijke onderdelen uit het plan uitgevoerd.

Kernpunten van het Plan van Transformatie

Het Plan van Transformatie is het kader voor de transformatie die in de komende jaren gaat plaatsvinden in drie onderdelen van het ENCI-gebied: de groeve, de overgangszone én het bedrijventerrein.

Groeve
De focus van de 125 ha grote groeve ligt op natuur en recreatie. De groeve wordt opgedeeld in verschillende zones voor verschillende vormen van recreatie die de natuur niet verstoren. Een natuurzwemplas, kalkgraslanden, steilwanden, trappen en uitzichtpunten zijn belangrijke onderdelen.

Overgangszone
Dit is het overgangsgebied dat komt te liggen tussen de groeve en bedrijventerrein. Deze aantrekkelijk vormgegeven terrassenstrook van 5 ha biedt een schitterend uitzicht over de groeve en richt zich op recreatie, horeca en creatieve bedrijvigheid. ENCI zal de overgangszone bouwrijp opleveren. Een nog op te richten ontwikkelingsmaatschappij zal de overgangszone verder ontwikkelen.

Bedrijventerrein
De milieudruk van het bedrijventerrein zal afnemen en ENCI zal aanvullende milieumaatregelen nemen in de oven, de cementmaling en het wagenpark. Na sluiting van de oven zal ENCI van het 33 ha grote bedrijventerrein nog 11 ha in gebruik houden voor de cementmaalderij. ENCI gaat delen van het terrein die niet in gebruik zijn voor de klinkerproductie en cementproductie, verhuren aan externe partijen. Specifiek gaat de interesse uit naar innovatieve bedrijven gericht op bouwstoffen en bouwtechnieken en duurzame productie.
Het Plan leidt ertoe dat ENCI de commerciële winning van kalksteen uiterlijk 1 juli 2018 zal beëindigen. De oven verwerkt dan nog gedurende maximaal 3 maanden kalk die vrijkomt bij de groeve-afwerking en sluit uiterlijk op 1 juli 2019.

Betrokkenheid van de omgeving
Kenmerkend voor het proces dat tot nu toe is verlopen is de grote betrokkenheid van belangengroeperingen, actiegroepen, omwonenden en de Vereniging Natuurmonumenten. Door hun deelname in werkgroepen en projectgroepen hebben zij de uiteindelijke besluitvorming mee voorbereid. Deze constructieve samenwerking tussen overheden, Natuurmonumenten, belangenorganisaties en ENCI heeft duidelijke resultaten opgeleverd en is ervaren als een uniek proces. De stuurgroep nodigt de Vereniging Natuurmonumenten en een vertegenwoordiger van de belangenorganisaties dan ook uit om begin 2010 de samenwerkingsovereenkomst mee te ondertekenen.

Werkgelegenheid
Het Plan van Transformatie geeft een impuls aan de werkgelegenheid in Maastricht. In de overgangszone bedraagt de verwachte nieuwe werkgelegenheid zo’n 108 arbeidsplaatsen. De invulling van het nieuwe bedrijventerrein zal 550 nieuwe arbeidsplaatsen genereren. Voor de werknemers van ENCI betekent dit voorstel dat zij door de langere productietijd langer hun baan houden. Bij het vestigen van nieuwe bedrijven op het ENCI-terrein zullen medewerkers van ENCI een nieuwe plek kunnen vinden. Na de sluiting van de oven zal een deel van de werknemers blijven werken in de cementmaalderij.

Planning van de transformatie

De uitvoering van de transformatie start in 2010. Dan wordt onder andere de top van D’n Observant vrijgemaakt en komt hierop een uitkijktoren. Ook zal ENCI in 2010 D’n Observant in eigendom overgedragen aan de Provincie Limburg. Verder zal de Oehoevallei worden opgeknapt en wordt de Ontwikkelingsmaatschappij opgericht voor de gebiedontwikkeling van de overgangszone. Daarnaast zal ENCI in de loop van 2010 een aantal aanvullende milieu-investeringen doorvoeren. Het grootste deel van het ‘basispakket’ zal in de jaren daarna worden gerealiseerd: een afgewerkte en gebruiksklare groeve met infrastructuur voor recreatie, overdracht van groevedelen die niet meer in productie zijn, een gebruiksklare, en bouwrijp gemaakte overgangszone met een flaneerpad.

Vervolgstappen

Het Plan van Transformatie wordt op 6 november besproken in de provinciale Statencommissie voor het Fysieke Domein en op 9 november in de gemeentelijke commissie voor Stadsbeheer, Milieu & Mobiliteit. In december zullen zowel Provinciale Staten als de Gemeenteraad het plan bespreken. Begin 2010 zal Gedeputeerde Staten een besluit nemen omtrent de Ontgrondingenwet vergunning van ENCI op basis van dit Plan van Transformatie. Dit besluit wordt vervolgens in de inspraak gebracht zodat eenieder hierop een zienswijze kan indienen.
Het Plan zal formeel worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en uitgewerkt worden in een afwerkingsplan voor de groeve.

Namens de Stuurgroep Plan van Transformatie ENCI,
Jan Mans,
Voorzitter Stuurgroep
Maastricht, 4 november 2009.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
ENCI : Nicole Rokx, tel. 043-3297207

Eind 2008 werd duidelijk dat de mergelwinning door ENCI binnen afzienbare tijd gaat stoppen. Medio december 2008 hebben ENCI, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring stond dat de drie partijen, op basis van gelijkwaardigheid, aan een Plan van Transformatie gingen werken voor het ENCI-gebied. Dit plan moest vóór 2010 klaar zijn. Directe aanleiding van het opstellen van dit plan was het besluit van de Provincie Limburg om de winning van mergel voor de cementproductie na 2015 alleen toe te staan wanneer vóór 1 januari 2010 een Plan van Transformatie is opgesteld.

Downloads